tiszainoka.hu Olvassa oldalunkat magyarul Browse this site in English

Hírektovább

Gazdasági program

Tiszainoka Község 2010-2014

Tiszainoka Község 440 fő lakosnak nyújt életteret, lakóhelyet. Ezen túlmenően minden idelátogató és keresztülutazó érzékeli a község létét, hangulatát. Ezért versenyképes teret, jó megélhetést kell biztosítani az itt lakók számára. Ehhez nélkülözhetetlen, hogy a választópolgárok felhatalmazása alapján törvényi szabályozás keretein belül egy előremutató konkrét célokat megfogalmazó programot készítsünk, mely alapján prognosztizálható községünk fejlődése.

A gazdasági program rögzíti a kötelező önkormányzati feladatokat, a kötelezettségek teljesítését, valamint az önként vállalt feladatok ellátását. Tervezési szinten szól a jövőbeni elképzelésekről, a pályázati lehetőségekről, a fejlesztések megvalósításáról. Mindezekről a polgármester vezetésével a Képviselő-testület gondoskodik.

Tiszainoka gazdasági programjának fő vezérelve a következő négy év alatt a fenntarthatóság, az előrelépés, a fejlődés, és az életszínvonal megtartása, emelése.

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. §-a a következőket írja elő:

Az önkormányzat meghatározza gazdasági programját és költségvetését.

A költségvetés összeállításának részletes szabályait az államháztartásról szóló törvény, a finanszírozás rendjét és az állami hozzájárulás mértékét az állami költségvetési törvény határozza meg.

Amíg az önkormányzat költségvetését - egy naptári esztend?re vonatkoztatva - a Képviselő-testület rendeletben fogalmazza meg, addig Gazdasági Programját - ismertebb nevén Ciklusprogramját - az SZMSZ szerint az alakuló ülést követő hat hónapon belül köteles elkészíteni és elfogadni. A rendelkezésre álló viszonylag hosszú felkészülési idő sejtetni engedi, hogy a négy esztendőre szóló program stratégiai fontosságú dokumentum az önkormányzat, illetve a település fejlődése, eredményes működése szempontjából. Szerencsés és célszerű, ha a megválasztott polgármester programja mintegy alapját képezi az önkormányzat Gazdasági Programjának.

Az alábbiakban ismertetem a következő négy évre vonatkozó elképzeléseimet.

1. Képviselő-testületi munka

- a Képviselő-testület tagjai személyes Képviselői a község lakosainak, a kötelező rendes üléseken kívül szorgalmazom, hogy szükség esetén bármikor jelezzék a községből jelentkező problémákat, észrevételeket

- szükségesnek tartom a helyi civil szervezetek és a kisebbségi önkormányzat döntés előkészítő folyamatba való fokozottabb bevonását, támogatásuk biztosítása mellett.

2.Egészségügyi és szociális ellátások terén kiemelt feladataink:

- központi ügyeleti ellátás színvonalas működtetése a Kistérségi Társuláson keresztül,

- a különböző szűrőprogramok rendszeresebbé tétele,

Szociális ellátási feladatok között fontosnak tartom:
- az idősek, nyugdíjasok szabadidő eltöltési lehetőségeinek kiszélesítését a Nyugdíjas Klub keretein belül,
- a rászorultakkal való fokozottabb gondoskodást,
- Idősek Klubja és házi segítségnyújtás, valamint a szociális étkeztetés hatékony és takarékos működtetése a minőségbiztosítás jegyében.

3.A nevelés-oktatás területe
- a Nevelési és Pedagógiai Programoknak a kor követelményeinek megfelelő továbbfejlesztése,
- a nevelési-oktatási intézmény hatékony és takarékos működtetése a minőségbiztosítás jegyében

- az óvodai udvari játékok bővítése

4.Polgármesteri Hivatal
Legfontosabb cél: a lakosság minél teljesebb körű magas szintű, korrekt, udvarias kiszolgálása. Ennek érdekében a teendőink:
- a hivatali munkatársak naprakész ismereteinek biztosítása (szakmai rendezvényeken, tanfolyamokon történő részvétellel)

5.Művelődés és kultúra, sport
A művelődés és kultúra terén feladataink:
- színvonalas települési rendezvények szervezése (Falunap, Szüreti felvonulás, Nemzeti alkalmaink, jeles napok megünneplése)
- Tájház kialakítása, ahol bemutatásra kerülhet településünk történelme, népi értékeink, hagyományaink
- a településen működő klubok támogatása

A sportfeladataink:
- a megyei III. osztályú futballcsapat működési feltételeinek biztosítása, sportpálya felújítása
- a kispályás futball szorgalmazása az ifi korosztályban
- egyéb sportolási lehet?ségek (asztali tenisz, cso-cso, léghoki, biliárd) biztosítása havi egy sportdélután rendezése

- a könyvtár nyitva tartásának bővítése, a szolgáltatások fejlesztése

6.Környezetvédelem
 Az EU csatlakozás és jogszabályi kötelezettségek viszonylatában ezen a területen megoldásra váró feladataink:
- A szeméttelep rekultiválása
- A községi Környezetvédelmi Programban megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

- az ivóvízminőség-javító program kivitelezése

7.Településüzemeltetés területén feladataink:
- a bel- és külterületi utak folyamatos karbantartása, a meglévő aszfaltos utak felújítása
- Ravatalozó felújítás és környezetének parkosítása

- a főtér rekonstrukciója illetve újjáépítése

- gondozási központ külső-belső felújítása

- községi konyha külső-belső felújítása

- Szabadság út felújítása

- az önkormányzati épület nyílászáróinak teljes körű cseréje

- a kastély kerítésének helyreállítása

- mázsaház körüli tereprendezés

- sportpályán vizesblokk kialakítása

- a községi járdák felújítása

8.Telekommunikáció
A kommunikáció feltételeinek biztosítása jelenkori fejlődésünk egyik záloga, feladataink:
- a Teleház továbbfejlesztése (újabb, korszer?bb informatikai eszközök beszerzése),
- Telekommunikációs eszközök felhasználói szint? megismertetése a lakossággal

9.Ifjúság
 Az ifjúsággal való törődés - mondhatni - fejlődésünk másik záloga. Teendőink e téren:
- a fiatalok élet- és közösségi terének minél teljesebb biztosítása,
- a felsőoktatási intézményekben továbbtanulók, szociálisan rászorulók támogatása a Bursa Hungarica ösztöndíjrendszeren keresztül

10.Idegenforgalom
 E területen egyre nagyobb lehetőségek kínálkoznak a kistelepülések számára. A lehetséges feladataink:
- a település arculatának, küllemének javítása a turisztikai vonzás fokozása érdekében.
- településközpont parkosítása, kandeláberes virágosítása,
- testvér települési kapcsolat kialakítása.

11.Vállalkozásfejlesztés
 Munkahelyteremtés és az élhető település megteremtése céljából kiemelt feladatnak tartom:
- Munkahelyteremtés lehet?ségek szerinti elősegítését (pl.: távmunka lehetőségeinek felkutatása)

- a helyi vállalkozások segítése érdekében az iparűzési adó eltörlése

12.Vagyongazdálkodás
Községünk meglévő vagyonának őrzése, bővítése.

ÖSSZEGZÉS, ZÁRSZÓ


A gazdasági programban előírt fejlesztések megvalósítása természetesen erősen függ a pályázati lehetőségektől, a forrásoktól és az egyéb lehetőségektől. A program a jelen négy éves ciklusra szól, de szükség szerint bármikor felülvizsgálható a tartalma és a lehetőségektől függően bővíthető illetve csökkenthető.